• Anne Vanschothorst

woorden - some words


My sound sculpture 'The Cloudrider' premiered @ museum Boijmans van Beuningen as an installation with high end speakers. (I was assigned to compose and record the audio art for the installation). Eventually the audio art will be presented in the room where the Rider of Kadinsky can be experienced via the tablet, attached with simple speakers as part of the presentation for blind and visual disabled people. #Ongehoord #Ongezien

De Ruiter

Vanuit mijn identiteit als componist en audioproducent (en natuurlijk als kunstliefhebber) kijk ik naar dit schilderij. Als antwoord op dit kunstwerk heb ik een harpsolo opgenomen en heb ik de lage tonen van een bassgitaar toegevoegd - om het hemelse karakter van de harp te versterken.

Wat mij meteen opvalt aan het schilderij 'Lyrisches' van Wassily Kadinsky zijn het blauw en rood van de wolken en de zelfzekere houding van de groene ruiter en de beweging van de manen van het paard in een paar strepen ; de drive en hartstochelijkheid spatten ervan af. Ontstijgen

De kleuren en het ogenschijnlijk eenvoudige lijnenspel geven een gevoel van urgentie. Ik zie ook dat de ruiter het aardse wil onstijgen, misschien zelfs wil ontsnappen door ter zijner tijd uit het schilderij te springen. En dat heb ik willen vastleggen in de muziek.

De sprong

Het begint figuurlijk met een aanloop, de beweging van mijn harpklanken wordt sneller en sneller - net als een ruiter die van plan is te springen, vervolgens een fractie van een seconde zijn adem inhoudt en de sprong waagt. De ruiter zweeft in een gevoel van oneindigheid - hij is in de wolken, de tijd staat stil, als in een droom die werkelijkheid wordt. Vrijheid

De ruiter is één met zijn paard .. .. in volle gallop en bewegingsvrijheid rijden ze door de wolken, om het aardse te ontspringen !

Oplossing

Na de sprong een iets dissonant accoord dat ruimte en verademing geeft om vervolgens in een meditatief einde over te gaan. Kon het maar altijd zo zijn. Deze melancholie past bij mij en ontroert me ook. Dit amen – of deze oplossing is overduidelijk mijn perceptie. Mijn gevoelsleven. Als musicus word ik graag één met de muziek, is het een grote vreugde om te kunnen verdwijnen als het ware in de klankwereld van de harp, een mooie wereld van schoonheid en troost.

Het dromerige, het ontstijgen zie ik als een escape - zoals een schilder zijn schilderij instapt en verdwijnt - zo zou Kadinsky's ruiter in het oneindige kunnen springen – hij lost dus op in mijn laatst klinkende harptoon.

in english please :

I look at this painting as a composer and audio producer (and of course as an art lover). In answer to this artwork I have recorded a harp solo and the low tones of a bass guitar to enhance the heavenly character of the harp.

What strikes me in this picture (lyrisches by Wassily Kadinsky) are the blue and red of the clouds and self-sure posture of the green rider and the movement of the horse's manes .. drawn in just a few lines with an amazing drive and passion.

The colors and the seemingly simple playful way of painting give a sense of urgency. I have the feeling that the rider wants to rise above the earthly and maybe he wants to jump out of the actual painting in due time. - I wanted to capture this idea of escape in music.

It begins with a run-up, the movement of my harp sounds become faster and faster – just like a rider who wants to jump, then holds his breath for a split second and takes the plunge.

The rider is transcending – he is in the clouds, the time stands still, a dream come true. The rider is one with his horse, at full gallop and freedom of movement they ride through the clouds to flee reality.

After the jump one can hear a slightly dissonant harp sound that gives room and relief to end up in a meditation. How I wish this bliss could be never-ending.

This melancholia suits me and touches me to the core. This amen or resolution is clearly my perception. My emotional life. As a musician I love to become one with the music. Such a tremendous joy to be in my world of harp and soul, a wonderful world of beauty and consolation.

The dreamy and esoteric are to me an escape – like a painter who steps into his painting and disappears – that is how Kadinsky's rider could jump into infinity – he has become one with my last sounding harp tone.

48 views
landscapemusicorg.png

'Minimal harp in landscape music reflects and evokes landscape, nature and place.' AV | LandscapeMusic.org